БИОГРАФИЈА

Александра Арсић рођенa je у Приштини 8.12.1994. године. Основну школу (,,Лаза Костић”, Београд) завршила је 2009. године док je средњу школу (Десета гимназија - ,,Михајло Пупин”, Београд) завршила 2013. године. Исте године уписала је студије на Машинском факултету Универзитета у Београду. Основне академске студије завршила је 2016. године са просечном оценом током студија 9,54 и оценом 10 на мастер раду из предмета "Основе металних конструкција у машиноградњи". Мастер академске студије уписала је 2016. године на смеру Транспортно инжењерство, конструкције и логистика на Катедри за механизацију. Мастер академске студије завршила је 2018. године са просечном оценом током студија 9,7 и оценом 10 на дипломском раду из предмета "Металне конструкције у машиноградњи". Говори енглески језик. У свакодневном раду користи програме за пројектовање, 3D моделирање и коначноелементну анализу носећих конструкција (CATIA, ABAQUS).

Образовање

  • 2018. год. – мас. инж. маш.

    Универзитет у Београду, Машински факултет