БИОГРАФИЈА

Горан Милојевић рођен је 21.04.1986. године у Смедеревској Паланци. Средњу „Машинско - електротехничку школу ГОША“ - смер „Машински техничар за компјутерско конструисање“ завршио је 2005. године. Исте године уписује ОАС на Машинском факултету Универзитета у Београду, које је завршио 2008. године. Те исте године уписао је МАС на Машинском факултету Универзитета у Београду, модул „Транспортно инжењерство, конструкције и логистика“. Мастер рад под називом „Редизајн доње градње роторних багера – студије случаја“ успешно је одбранио 06.12. 2010. године са оценом 10. Укупна просечна оцена кандидата током студија износи 8,05. Од 01.01. 2011. године запослен је на Машинском факултету Универзитета у Београду у својству истраживача - сарадника на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом „Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна“ – ев. број пројекта ТР 35006. ДАС на Машинском факултету Универзитета у Београду уписао је 2010. године и положио је све испите са просечном оценом 9,56. Дана 26.06.2015. на Машинском факултету Универзитета у Београду изабран је у звање асистента за ужу научну област Механизација. Учествовао је у реализацији пројекта под називом „Редизајн обртне платформе роторног багера SRs 1200“ који је награђен Годишњом наградом Привредне коморе Београда за најбоље техничко унапређење остварено 2012. године. Говори енглески језик. У свакодневном раду користи програме за пројектовање и коначноелементну анализу носећих конструкција (CATIA, ABAQUS, KRASTA). Активно учествује у извођењу дела наставе – вежби – из предмета: • Транспортни уређаји – Основне академске студије; • Фабричка постројења и техничка логистика - Мастер академске студије; • Пројектовање транспортних и логистичких система - Мастер академске студије; • Пројектовање дизалица – Мастер академске студије. Наставни и педагошки рад високо је вреднован у анкетама спроведеним међу студентима. У претходном трогодишњем периоду од школске 2015/16 закључно са школском 2017/18 године студенти су педагошки рад кандидата вредновали просечном оценом 4,68.

  • 2010. год. - Мастер рад под називом „Редизајн доње градње роторних багера – студије случаја“ успешно је одбранио 06.12. 2010. године са оценом 10 (ментор проф. др Срђан Бошњак)

Образовање

  • 2015. год. – Изабран у звање асистента

    Универзитет у Београду, Машински факултет

  • 2011. год - Изабран у звање истраживач - сарадник

    Универзитет у Београду, Машински факултет