БИОГРАФИЈА

Ненад Ж. Косанић, дипл. маш. инж., рођен је 03.02.1962. године у Београду. Дипломирао је 1987. године је на смеру за Механизацију Машинског факултета у Београду, са средњом оценом 8.91 и оценом 10 на дипломском раду. Магистрирао је 1992. године на групи за Пројектовање фабрика, фабричких постројења, транспортних и складишних система са тезом под насловом: “Прилог развоју аналитичких модела флексибилних транспортних система”. Докторску дисертацију “Прилог одређивању перформанси флексибилних транспортних система и нихових компоненти” одбранио је 1999. године на Машинском факултету у Београду. Радни однос засновао је крајем 1987. године на Машинском факултету у Београду, у својству асистента - приправника за предмете Рударске машине и Фабричка постројења. У звање асистента за предмете Фабричка постројења, Транспортни уређаји и фабричка постројења и Методе оптимизације у пројектовању изабран је 1992. године. 2001. године трећи пут је биран у звање асистента, а за предмете Фабричка постројења и Методе оптимизације у пројектовању. Почетком 2002. године изабран је у звање доцента за предмете Фабричка постројења и Методе оптимизације у пројектовању. Почетком 2007. године поново је изабран у звање доцента за ужу научну област Механизација. Почетком 2012. године поново је изабран у звање доцента за ужу научну област Механизација. У претходном изборном периоду, кандидат је држао наставу на предметима Фабричка постројења и техничка логистика, Пројектовање транспортних и логистичких система и Методе оптимизације у пројектовању на Мастер академским студијама. Кандидат говори енглески језик и служи се руским језиком. Магистарску тезу под називом „Прилог развоју аналитичких модела флексибилних транспортних система“, урађену под менторством проф. др Ђорђа Зрнића, одбранио је 1992. године на Машинском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију под називом „Прилог одређивању перформанси флексибилних транспортних система и нихових компоненти“, урађену под менторством проф. др Ђорђа Зрнића, одбранио је 13.12. 1999. године на Машинском факултету Универзитета у Београду. В. Наставна активност Кандидат је у звању асистента - приправника и асистента, на Машинском факултету у Београду, држао вежбе из предмета Фабричка постројења, Транспортни уређаји и фабричка постројења, Методе оптимизације у пројектовању, Пројектовање транспортних система, Машински материјали и Машински елементи. Осим тога, кандидат је од 1987. године до 2000. године учествовао у извођењу вежби из предмета Фабричка постројења у одељењу Машинског факултета у Ужицу. Од избора у звање доцента, кандидат је на додипломским студијама на Машинском факултету Универзитета у Београду држао наставу из предмета: Фабричка постројења (предавања и вежбе), Транспортни уређаји и Фабричка постројења (предавања и вежбе) и Методе оптимизације у пројектовању (предавања и вежбе). По наставном плану и програму из 2005. године, кандидат је држао наставу на Мастер академским студијама из предмета: Фабричка постројења и техничка логистика (предавања и вежбе), Пројектовање транспортних и логистичких система (предавања и вежбе) и Методе оптимизације у пројектовању (предавања и вежбе). Наставни и педагошки рад високо је вреднован у анкетама спроведеним међу студентима (укупна просечна оцена, за све наведене предмете, на анкетама спроведеним међу студентима у претходном изборном периоду, износи 4,35). Осим наведеног, активно је учествовао у формирању тема мастер радова и њиховој реализацији. Био је члан већег броја комисја за одбрану мастер радова. Био је члан 1 комисије за оцену и одбрану докторске дисертације.

 • 1999. год. - Одбранио је докторску дисертацију под називом „Прилог одређивању перформанси флексибилних транспортних система и нихових компоненти“ (ментор проф. др Ђорђе Зрнић)
 • 1992. год. - Магистарски рад под насловом „Прилог развоју аналитичких модела флексибилних транспортних система“ одбранио је 1992. године на Машинском факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Ђорђе Зрнић)
 • 1987. год. - Дипломирао је на смеру за Механизацију (одсек Транспортне машине) Машинског факултета Универзитета у Београду, са просечном оценом у току студија 8,91 и оценом 10 на дипломском раду

Образовање

 • 2016. год. - Изабран у звање ванредног професора

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 2002. год. - Изабран у звање доцента

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 1992. год. - Изабран у звање асистента

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 1987. год. - Изабран у звање асистента - приправника

  Универзитет у Београду, Машински факултет