БИОГРАФИЈА

Срђан Бошњак рођен је 9. априла 1959. године у Београду, од оца Момчила и мајке Олге – рођене Хајдуковић. Основну школу (Његошева награда – „Луча“) и гимназију (Његошева награда – „Луча“) завршио је у Бару. Дипломирао је (1985.) на смеру за Механизацију (одсек Транспортне машине) Машинског факултета Универзитета у Београду, са просечном оценом у току студија 9,07 и оценом 10 на дипломском раду из предмета Грађевинске машине (ментор проф. др Предраг Миловић). Магистарски рад под насловом „Прилог анализи динамичког оптерећења стреле роторног багера“ одбранио је 1991. године на Машинском факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Предраг Миловић). На истом факултету 1995. године одбранио је докторску дисертацију под називом „Динамика роторних багера са радијалним ископом у условима стохастичке побуде изазване отпором копању“ (ментор проф. др Предраг Миловић). Удовац је, отац двоје деце. Након завршетка студија запослио се у СЗП «Заваривач» – Институт за заваривање, где је радио као технолог заваривања. Крајем 1987. године изабран је за асистента приправника, 1992. за асистента, 1995. за доцента, 2001. у звање ванредног, а 2009. године у звање редовног професора Машинског факултета Универзитета у Београду. Кандидат је у звању асистента приправника и асистента, на Машинском факултету Универзитета у Београду држао вежбе из предмета: Грађевинске машине, Рударске машине, Фабричка постројења и Машински елементи. У одељењу Машинског факултета у Ваљеву држао је вежбе из предмета Фабричка постројења. На Технолошко – металуршком факултету Универзитета у Београду држао је вежбе из предмета Инжењерско цртање, а на Војно – техничкој академији КоВ вежбе из предмета Елементи стројева са нацртном геометријом. Од избора у звање доцента, на додипломским студијама на Машинском факултету Универзитета у Београду држао је наставу из предмета: Грађевинске машине, Рударске машине, Фабричка постројења и Транспортни уређаји и фабричка постројења. На последипломским (специјалистичким и магистарским) студијама, оформио је и држао наставу из предмета Пројектовање захватних уређаја грађевинских и рударских машина и Динамика грађевинских и рударских машина. Осим тога, учествовао је у извођењу последипломске наставе (на енглеском језику) за стране студенте. Био је ментор двојици магистара техничких наука који су одбранили докторске дисертације, четворици дипломираних машинских инжењера који су одбранили магистарске радове и двојици дипломираних машинских инжењера који су одбранили специјалистичке радове. Након усвајања нових наставних планова и програма, усклађених са Болоњском декларацијом, на основним академским студијама држи наставу из предмета Основе грађевинских и рударских машина. На мастер академским студијама оформио је и држи наставу из следећих предмета: Елементи машина за механизацију, Дизајн подсистема рударских и грађевинских машина, Рударске и грађевинске машине и Основе динамике рударских и грађевинских машина. Област динамике и чврстоће машина за површинску експлоатацију увео је на докторске студије, обликовао је и држи наставу из предмета Динамика и чврстоћа рударских и грађевинских машина. Tренутно руководи израдом четири докторске дисертације студената докторских студија. Водио је формирање рачунарске лабораторије Катедре за механизацију и пројектовање и израду испитних столова за лабораторијска истраживања чврстоће подструктура грађевинских, рударских и транспортних машина. 2009. године изабран je за дописног члана Академије инжењерских наука Србије. Од 2012. године је шеф Катедре за механизацију Машинског факултета Универзитета у Београду. Члан је Матичног научног одбора за машинство Министарства просвете, науке и технолошког развоја и члан Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду. Продекан за научноистраживачку делатност Машинског факултета Универзитета у Београду био је од 2000. до 2004. године. Од 2002. до 2004. године био је први директор Иновационог центра за информационе технологије Машинског и Електротехничког факултета. Био је члан Оснивачке скупштине Инжењерске коморе Србије. Члан је Инжењерске коморе Србије (лиценца одговорног пројектанта) а био је судија њеног Суда части у два узастопна мандата (8 година). Члан је Српског друштва за механику и члан Комисија Института за стандардизацију Србије за стандарде из области машина за земљане радове и подизних радних платформи. Има лиценцу за испитивање машина и опреме, као и лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду.

 • 1995. год. - Одбранио је докторску дисертацију под називом „Динамика роторних багера са радијалним ископом у условима стохастичке побуде изазване отпором копању“ (ментор проф. др Предраг Миловић)
 • 1991. год. - Магистарски рад под насловом „Прилог анализи динамичког оптерећења стреле роторног багера“ одбранио је 1991. године на Машинском факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Предраг Миловић)
 • 1985. год. - Дипломирао је на смеру за Механизацију (одсек Транспортне машине) Машинског факултета Универзитета у Београду, са просечном оценом у току студија 9,07 и оценом 10 на дипломском раду из предмета Грађевинске машине (ментор проф. др Предраг Миловић)

Образовање

 • 2009. год. - Изабран у звање редовног професора

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 2001. год. - Изабран у звање ванредног професора

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 1995. год. - Изабран у звање доцента

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 1992. год. - Изабран у звање асистента

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 1987. год. - Изабран у звање асистента - приправника

  Универзитет у Београду, Машински факултет