БИОГРАФИЈА

Влада Гашић рођен је 08.10.1975. године у Београду. Од 1980. године живи у Краљеву где је завршио основну и средњу школу (гимназија - математички смер) са одличним успехом. Школске 1994/95. уписао је Машински факултет Универзитета у Београду где је дипломирао 30.9.1999. године (на Одсеку за машинске конструкције и механизацију) са оценом 10 на дипломском раду и просечном оценом у току студија 9,26. Током студија више пута је добијао награде за најбоље студенте поводом Дана факултета. На Машинском факултету Универзитета у Београду 2004. године одбранио је магистарску тезу док је 2013. године одбранио докторску дисертацију, обе из уже научне области механизација. 2000. године ангажован је као истраживач-таленат на Машинском факултету Универзитета у Београду. На Катедри за механизацију, изабран је за асистента-приправника 2001. године, након чега је изабран за асистента 2005. и реизабран 2009. године. У кратком периоду је био ангажован као виши технички сарадник у лабораторији Катедре за механизацију, након чега је изабран 08.07.2013. год. за наставника у звању доцента на Катедри за механизацију. 2018. изабран је у звање ванредног професора. Током рада је учествовао на извођењу наставе на следећим предметима: Машински елементи, Металне конструкције, Транспортне машине, Основе металних конструкција у машиноградњи, Рачунарско пројектовање машина за транспорт и механизацију, Металне конструкције у машиноградњи, Пројектовање дизалица, Транспортни уређаји и Структурална анализа машина за механизацију. Током школске 2015/16. и 2016/17. године учествовао је у извођењу наставе-предавања из предмета Металне конструкције на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Аутор је једног помоћног универзитетског уџбеника за предмет Основе металних конструкција у машиноградњи. Руководилац је Лабораторије за динамику и чврстоћу носећих конструкција машина за механизацију, која припада Катедри за механизацију. Као коаутор објавио је више научних радова, а као одговорни пројектант или сарадник има учешће у великом броју пројеката за привреду. Учествовао је у три домаћа научноистраживачка пројекта и једном међународном пројекту који су реализовани, или чија је реализација у току. Изабран је за члана и заменика председника Савета Машинског факултета за трогодишњи период почевши од школске 2015/16. године. Члан је Инжењерске коморе Србије и поседује лиценцу 333 - одговорни пројектант транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије. За потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре именован је од стране Машинског факултета у Београду за известиоца Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације за машинске инсталације које обухвата лиценца 333, где од 2014. године има већи број стручних контрола идејних пројеката (углавном лифтова и дизалица). При Институту за стандардизацију Србије, члан је Комисије за стандарде КСМ096-Дизалице. Члан је Српског друштва за механику. Војни рок је одслужио 2002/03. године. Активно говори енглески језик и служи се француским језиком. Ожењен је и отац је две кћерке.

 • 2013. год. - Одбранио је докторску дисертацију под називом „Динамичка интеракција носеће структуре и колица порталних дизалица високих перформанси“ (ментори: проф. др Ненад Зрнић, проф. др Срђан Бошњак.)
 • 2004. год. - Магистарски рад под насловом „Анализа динамичког понашања претоварних мостова за угаљ у термоелектранама,“ одбранио је 2004. године на Машинском факултету Универзитета у Београду (ментор проф. др Зоран Петковић)
 • 1999. год. - Дипломирао је на смеру за Механизацију (Одсек за машинске конструкције и механизацију) Машинског факултета Универзитета у Београду, са просечном оценом у току студија 9,26 и оценом 10 на дипломском раду

Образовање

 • 2018. год. - Изабран у звање ванредног професора

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 2013. год. - Изабран у звање доцента

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 2005. год. - Изабран у звање асистента

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 2001. год. - Изабран у звање асистента - приправника

  Универзитет у Београду, Машински факултет

 • 2000. год. - Ангажован као истраживач - таленат

  Универзитет у Београду, Машински факултет